Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

– Συμπληρωματικές οδηγίες μετάταξης/απόσπασης για λόγους υγείας (Ν.4440/2016)_96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β (Νέο)