Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


1. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
2. Tο κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).


Νομοθεσία ιδρύσεως Φροντιστηρίων Δ.Ε.

file icon pdf

Παρακάτω παρατίθεται η κυριότερη νομοθεσία:

file icon pdf Τροποποίηση της 35085/ΣΤ1/2009 ΥΑ «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

file icon pdf Τροποποίηση της 77053/Δ5/28.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

file icon pdf Υ.Α. 77053/Δ5/28-07-2006 “Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.”

file icon pdf Νόμος 682/1977 “Περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων”

Κάθε άλλος Νόμος ή Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρεται στα παραπάνω μπορεί να αναζητηθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ είναι εδώ.

Συνταξιοδοτική νομοθεσία (νέο συνταξιοδοτικό)

file icon pdf

Έγγραφο Γ.Λ.Κ. με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων.

Παρακάτω παρατίθεται η κυριότερη νομοθεσία:

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ τ.Α 193/17-09-2013) άρθρο 36 παρ.20 και 21 – τροποποιήσεις σχετικά με ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και εκπαιδευτικές άδειες.

Νόμος 4151/2013 (ΦΕΚ τ.Α 103/29-04-2013) άρθρα 1 και άρθρο 3, παρ. 3 και άρθρο 4, παρ.10. – τροποιήσεις σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα

Νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ τ.Α’ 86/11-04-2012 – τροπολογία που αφορά τον χρόνο υποβολής αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ. 329, παρ. 6, εδαφ. β)

Νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 226/27-10-2011) – “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015”

file icon pdf εγκύκλιος 13725/0092/26-1-2011 – ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 2,6,17 του Ν.3865/2010

file icon pdf N.3865/2010 -νέο συνταξιοδοτικό

file icon pdf Ν.3863/2010 – διαδοχική ασφάλιση (νέο συνταξιοδοτικό)

file icon pdf Ν.3687/2008 – Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και λοιπές διατάξεις

file icon pdf Π.Δ.169/2007 – κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο “κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων”

file icon pdf Ν.3029/2002 – Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Κάθε άλλος Νόμος ή Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρεται στα παραπάνω μπορεί να αναζητηθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Δελτίο τύπου

file icon pdf

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε), είναι κρατική δομή Δια βίου Εκπαίδευσης (Ν.3369/6-7-2005) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματά μας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το Κ.Ε.Ε. συνιστά καινοτομία στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης και της ισότητας των ευκαιριών στη μάθηση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας (18 ετών και άνω) και στοχεύουν στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

 

Περισσότερα

Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2

file icon doc

Πληροφορίες & Αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, Ερμού 70, τηλ 2610 243286, κ. Δήμητρα Αποστολοπούλου.

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Αχαΐας σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2» με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών, αρχάριων στην πληροφορική στη χρήση Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες.

 

Περισσότερα

Που μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήσεις σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης;

Αρμοδιότητα για την υπηρεσιακή κατάσταση (συνταξιοδοτικά θέματα και όχι μόνο) του υπαλλήλου έχει μόνο το γραφείο Δ.Ε. ή η Διεύθυνση όπου βρίσκεται ο υπηρεσιακός φάκελος του υπαλλήλου, δηλαδή της οργανικής θέσης.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία;

      Δ.Δ.Ε  Ν.ΑΧΑΪΑΣ (2610-465892 & 875) (www.dide.ach.sch.gr)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

1)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  (για τους έγγαμους απαραίτητη η αναγραφή ημερομηνίας γάμου ή χηρείας- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)

2)      Πιστοποιητικό Στρατολογίας (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)

3)      Πιστοποιητικά σχολών για σπουδάζοντα παιδιά.

4)      Βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα (χορηγείται από μηχανογράφηση της ΔΔΕ Αχαΐας)

5)      Βεβαίωση αποδοχών τελευταίας πενταετίας (χορηγείται από μηχανογράφηση της ΔΔΕ Αχαΐας)

6)      Φωτοτυπίες: α) Α.Δ Ταυτότητας, ( σε 05 φωτοαντίγραφα)

                                     β) Βιβλιαρίου καταθέσεων, ( σε 04 φωτοαντίγραφα)

                              γ) Εκκαθαριστικού σημειώματος, ( σε 05 φωτοαντίγραφα)

                                    δ) βεβαίωση ΑΜΚΑ ( σε 01 φωτοαντίγραφο)

7)      Τη συνημμένη Αίτηση για απονομή (ΣΥΝΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΕΦΑΠΑΞ) με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας ( σε 06 φωτοαντίγραφα)

8)      Τη συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας ( σε 03 φωτοαντίγραφα)

9)       Βεβαίωση εκκαθαριστή αποδοχών για δόσεις και μήνα εξόφλησης σε περίπτωση δανείων ή εξαγοράς προϋπηρεσίας.

10)  Φωτοτυπία πράξεων από Γ.Λ.Κ./Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Μ.Τ.Π.Υ./Τ.Π.Δ.Υ. και αποδεικτικό εξόφλησης αν υπάρχει αναγνωρισμένη/εξαγορασμένη προϋπηρεσία.

11)  Για την περίπτωση επιδόματος θέσης: την/τις ανακοίνωσης/εις απόφασης ορισμού, το/τα πρακτικό/ά ανάληψης υπηρεσίας και αποχώρησης στην θέση ( σε 02 φωτοαντίγραφα).

12)  Αν υπάρχει προϋπηρεσία ως μόνιμου υπαλλήλου στο δημόσιο: βεβαίωση για κρατήσεις ταμείων ( σε 02 φωτοαντίγραφα).

13)   Για όσους προσελήφθηκαν στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά την 1η-01-1983 θα πρέπει να μας προσκομίσουν φωτοτυπίες (σε 02 αντίγραφα) των ενσήμων ( π.χ. ΙΚΑ ΤΕΒΕ) ή οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου του Ασφαλιστικού Φορέα από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ. του Ασφαλισμένου, καθώς και το χρονικό διάστημα ασφάλισης. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν ζητάμε  βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων, της οποίας η έκδοση έχει καταργηθεί ως διαδικασία  από το ΙΚΑ.

Είμαι καθηγητής. Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης;

Σύμφωνα με τον Ν.4186 άρθρο 36 παρ. 20, “…Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους” (δηλαδή 30/6).

N.4186.pdf

Μηχανοργάνωση

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι:

2610243292, 2610243293, 2610243291, 2610243295

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

mgr@dide.ach.sch.gr