Έκτακτες Αμοιβές

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα πρέπει να ελεγχθεί το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που ανήκουν στο σχολείο, να διαπιστωθεί ποιοι αλλάζουν υποχρεωτικό ωράριο στη διάρκεια της χρονιάς και υπάρχει πιθανότητα υπερωριακής απασχόλησης.

Όπου προκύπτει μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου, το αρμόδιο σχολείο συντάσσει εμπρόθεσμα το πρακτικό ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης και αυτό διότι η υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης σύνταξης του πρακτικού ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης, οι ώρες υπερωριακής εργασίας πριν την ημερομηνία του πρακτικού ανάθεσης, δεν μπορούν να πληρωθούν.

Εφόσον

  • συνταχθεί το πρακτικό ανάθεσης της / των υπερωριών ή έχει εγκριθεί όπου χρειάζεται η ανάθεση των υπερωριών από το ΠΥΣΔΕ,
  • έχει διαμορφωθεί ανάλογα και το ωρολόγιο πρόγραμμα,
  • έχει συμπληρωθεί το ημερολόγιο εργασίας και
  • έχει συμπληρωθεί η Υπεύθυνη δήλωση ή το έντυπο Συγκεντρωτικής Υπ. Δήλωσης (για περιπτώσεις πάνω από έναν συνάδελφο), από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης,

θα μπορείτε να στέλνετε τα δικαιολογητικά στο ΤΜ. Β’  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ  με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν, προκειμένου να συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις.  Στην συνέχεια οι οικονομικές καταστάσεις θα σταλούν στα σχολεία με email, για έλεγχο και υπογραφές των δικαιούχων και οι οποίες θα επιστραφούν εκ νέου στην Δ/ΘΜΙΑ –Τμήμα Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με τις πρωτότυπες υπογραφές των δικαιούχων.

Σημείωση:

Είναι στην ευχέρεια των συναδέλφων και του κ. Δ/ντή του κάθε σχολείου αν θέλουν να κάνουν τη διαδικασία για κάθε μήνα ή ανά 2 ή 3 μήνες.

Έντυπα

Οδοιπορικά έξοδα λόγω διάθεσης για συμπλήρωση  ωραρίου,  δικαιούνται μόνο οι εκπαιδευτικοί μόνιμοι ή αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι  που μετακινούνται από το σχολείο της αρχικής τους τοποθέτησης, οργανικής ή προσωρινής, σε άλλο σχολείο (σχολείο διάθεσης), το οποίο δεν ταυτίζεται με τον τόπο κατοικίας τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα.

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός με τόπο κατοικίας την Πάτρα και τοποθέτηση οργανικά ή  προσωρινά σε σχολική μονάδα των Καλαβρύτων που διατίθεται για συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού του ωραρίου σε σχολείο της πόλεως των Πατρών, δεν δικαιούται οδοιπορικά έξοδα.

Παρακαλούμε να δοθεί προσοχή στο  συνημμένο έγγραφο με τίτλο «Δικαιολογητικά Οδοιπορικών Εξόδων», βάσει του οποίου θα πρέπει να αποστέλλονται τα δικαιολογητικά στο ΤΜ. Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Πρότυπες Καταστάσεις – Έντυπα