Νομοθεσία και Διευκρινίσεις σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών

Νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 226/27-10-2011) – “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015”

Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ τ.Α’ 167/30-09-1985) – “ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.”

“Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)” – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31-10-2011

“Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.” – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οικ. 2/78400/0022/14-11-2011

“Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α’/27-10-2011)” – ΥΠΔΒΜΘ, 134780/Δ2/30-11-2011

“Κατάταξη στους νέους βαθμούς – Αναγνώριση προϋπηρεσίας” – ΥΠΔΒΜΘ, Φ.361.4/94/142439/Δ1/12-12-2011

“Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του προσωπικού των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πτυχίο ΤΕΙ (Άρθρο 28 του ν. 4024/2011-ΦΕΚ 226 Α). ” – ΥΠΔΒΜΘ, 143531/Γ6/14-12-2011

“Διευκρινίσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄/27-10-2011)” – ΥΠΔΒΜΘ, 133315/Δ2/23-11-2011