Ανακοινοποίηση πίνακα με τύπους σχολείων για υποψήφιους Διευθυντές Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα με τους τύπους σχολείων που δύναται να επιλέξει ο/η κάθε υποψήφιος/α  Διευθυντής/τρια Σχ. Μονάδων Αχαΐας.

 

Πίνακας με τύπους Σχολείων (Ανακοιν)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. /Σχολεία Τυφλών και κωφών για το έτος 2017-2018

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. /Σχολεία Τυφλών και κωφών για το έτος 2017-2018.

 

 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)

Υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης σχολείων υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Σας ανακοινώνουμε υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης σχολείων υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας.
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΠΕΘ, οι δηλώσεις προτίμησης θα κατατεθούν την Τρίτη 25/7/2017, μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου τελικού ενιαίου 
αξιολογικού πίνακα, αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αχαΐας.
 

Υπόδειγμα Δήλωσης Προτίμησης

Ανακοινοποίηση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Μετά τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με αρ. πρωτ. Φ.361.22/ 45 / 123511 /E3/19-07-2017), ανακοινώνεται εκ νέου ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας.

 

Εγκύκλιος ισοβαθμιών

Τελικός Αξιολ. Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών (ανακοιν)

Ανακοίνωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Σας ανακοινώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα  κατά φθίνουσα σειρά  των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα από σήμερα 19-07-2017 έως και 21-07-2017 και ώρα 12:30 μ.μ.
 
Η κατάθεση των ενστάσεων γίνεται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους προς τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αχαΐας.
 
Επισημαίνουμε ότι στον τελικό αξιολογικό πίνακα και στις περιπτώσεις συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων η ιεράρχηση έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 4 του αρθ. 21 του Ν.4473/17 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄’).
Στις περίπτώσεις συγκέντρωσης ίσου αριθμού μονάδων και στα επιμέρους κριτήρια δεν έχει γίνει ιεράρχηση.
 
Ο Διευθυντής ΔΔΕ Αχαΐας
 
Γεώργιος Αφράτης