Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026)» με κωδικό ΟΠΣ 6001775, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-24:
να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας –β’ όροφος – τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:
α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02: από ώρα 09:00 π.μ. ως ώρα 10:00 π.μ.
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03: από ώρα 10:00 π.μ. ως ώρα 10:30 π.μ.
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02: από ώρα 10:30 π.μ. ως ώρα 11:00 π.μ.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ανά ΣΚΑΕ:
Πίνακας με Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών

Για τα δικαιολογητικά ενημερωθείτε εδώ.