Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (ΠΠΠ)

Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (ΠΠΠ) Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. των Ειδικοτήτων: “Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου” και “Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)”

Ενημέρωση για τη διαδικασία Γ΄ ΦάσηςΠροσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες  να ενημερώνονται από τη σελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας https://www.dide.ach.sch.gr  γιατί:

α) αναμένεται να εκδοθούν και ν’ αναρτηθούν σήμερα, 06-10-2020  οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών/τριών εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ.

β) αναμένεται ν΄ αναρτηθούν τα κενά από τη ΔΔΕ Αχαΐας ώστε οι προσληφθέντες/είσες  εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν σχετική δήλωση προτίμησης σχολείων ανάλογα με την Πράξη, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος». Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υπογεγραμμένη  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο mail@dide.ach.sch.gr εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι/ες αναπληρωτές/τριες ΔΕΝ αποδεχτούν  ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ υποχρεούνται να στείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής, αμέσως μόλις εκδοθεί η απόφαση πρόσληψής τους, στο mail@dide.ach.sch.gr  συμπληρώνοντας τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση  περί μη αποδοχής πρόσληψης.

 γ)  οι σχετικές αποφάσεις τοποθέτησης (ανά περιοχή και κλάδο πρόσληψης) θα   εκδοθούν  από την υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 8-10-2020.

δ) Οι προσληφθέντες/είσες θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης με τα απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συνημμένα) δηλ. οι προσλαμβανόμενοι/ες στα Μουσικά Σχολεία, στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και στα Εθνικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ), οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. Οι λοιποί προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 Εάν ο αναπληρωτής/τρια ή ωρομίσθιος/α τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κατάληψη σχολείου) δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της».

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στο εξής:

ο/η  αναπληρωτής/α  εκπ/κός μπορεί να αναλάβει υπηρεσία (και ως εκ τούτου να ενεργοποιηθεί σχετική σύμβαση με το Δημόσιο) το νωρίτερο την επομένη εργάσιμη από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης τοποθέτησης του οικείου Διευθυντή Εκπ/σης (για τον οικείο κλάδο

υπευθυνη-δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΕΕΠ – ΕΒΠ της Γ΄ Φάσης Αναπληρωτών, που προσελήφθησαν με το Δελτίο Τύπου της 5/10/2020 του ΥΠΑΙΘ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

Κενά ΕΕΠ – ΕΒΠ γ΄ φάση

Ἐντυπο Δήλωσης προτίμησης Σχολείων – ΕΕΠ – ΕΒΠ

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης