Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

– Ανάληψη υπηρεσίας υπηρετούντων σε ΠΠΣ

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και έλαβαν οριστική τοποθέτηση

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και έλαβαν οριστική τοποθέτηση, την Τετάρτη 30/06/21 θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαθίσταται και ισχύει σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Π.Δ. 100/97 και η θητεία τους συνεχίζεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας.

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Δ.Ε. που μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά το έτος 2021 μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Απόφαση για την τοποθέτησή τους, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου) την Τετάρτη 30-6-2020 (από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.).

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού
Γραφείο Β5
Τηλ.: 2610465888, 881