Παράταση προθεσμίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) Δυτικής Αχαΐας

– Παράταση Πρόσκλησης Δ/ντη ΕΝΕΕΓΥΛ Δυτ. Αχαΐας
– Πρόσκληση ΕΝΕΕΓΥΛ Δυτ. Αχαΐας_6Ι0746ΜΤΛΗ-3ΝΠ