Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, μετά από Ενστάσεις – Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), και την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.361.22 /6/149788/Ε3/02-12-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6141 τ. Β΄), ο αναπροσαρμοσμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας,  σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4823/2021, των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας καθώς και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022.

Σημειώνεται ότι οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα,  στον Α΄ όροφο (γραφείο A3)  και οι υποψήφιοι/-ες  θα πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως (τουλάχιστον 15’) πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης (Αίθουσα αναμονής: γραφείο Α6).

Η εξέταση των υποψηφίων στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα λάβει χώρα στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα,  στον Β΄ όροφο (γραφείο Β2)  και οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως (τουλάχιστον 15’) πριν την προγραμματισμένη ώρα της εξέτασης και εν συνεχεία θα πραγματοποιείται η συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να ενημερώνονται καθημερινά από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας για τυχόν τροποποιήσεις του προγράμματος. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_signed

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2023