Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, μετά από Ενστάσεις – Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), και την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.361.22 /6/149788/Ε3/02-12-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6141 τ. Β΄), ο αναπροσαρμοσμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας,  σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4823/2021, των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας καθώς και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022.

Σημειώνεται ότι οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα,  στον Α΄ όροφο (γραφείο A3)  και οι υποψήφιοι/-ες  θα πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως (τουλάχιστον 15’) πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης (Αίθουσα αναμονής: γραφείο Α6).

Η εξέταση των υποψηφίων στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα λάβει χώρα στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα,  στον Β΄ όροφο (γραφείο Β2)  και οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως (τουλάχιστον 15’) πριν την προγραμματισμένη ώρα της εξέτασης και εν συνεχεία θα πραγματοποιείται η συνέντευξη.

Περισσότερα

Ενημέρωση για την Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ενημέρωση για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2023_ΑΔΑ Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-ΑΨΩ

Πρόσκληση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για Υποβολή Δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

20230307 26079_Ε1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛ ΥΠΑΙΘ 90ΝΜ46ΜΤΛΗ-052