Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Γ/2022 (ΦΕΚ 75/2022 τ. Α.Σ.Ε.Π.)

Οδηγίες προς υποψηφίους με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων
Οδηγίες προς υποψηφίους
ΑΧΑΙΑΣ Εξεταστικά κέντρα διαγωνισμού ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Γ_2022 (ΦΕΚ_75_2022_τ. Α.Σ.Ε.Π.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ διαγωνισμού ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Γ_2022 (ΦΕΚ_75_2022_τ. Α.Σ.Ε.Π.)

Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

ΑΙΤΗΣΗ