«Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων» ​

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως ε) της παρ. 5, των υποψηφίων Διευθυντών/τριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), κατόπιν εξέτασης ενστάσεων των υποψηφίων από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Ορίζεται ότι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων θα λάβουν χώρα στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, στο Ισόγειο, Αίθουσα 0043, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα συνεντεύξεων.

Περισσότερα

Παροχή ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ – ΕΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ – ΕΕΠ και περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 694/13-3-23 τ.Γ’, εξακολουθούν να είναι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ήτοι μέχρι 31/8/2023, βάσει των διατάξεων του άρθρου 289 του ν.4957/2022 (Α’ 141), σύμφωνα με τις οποίες τα έννομα αποτελέσματα των μετατάξεων επέρχονται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΕΞΕ_-_29898_-_2023_-_Παροχή_ενημέρωσης_για_εκπαιδευτικούς_που_μετατάσσονταισε_θέσεις_ΕΔΙΠ-ΕΕΠ