Τοποθέτηση των : α) νεοδιοριζόμενων μελών Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 1927/τ.Γ΄/16-8-2022), β) μετατιθέμενων μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. (αριθμ. πρωτ. 26069/Ε4/07-3-2023) (ΑΔΑ: 929146ΜΤΛΗ-6ΧΥ) Υ.Α. και γ) όσων μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_Οριστική Τοποθέτηση_ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΤΕΛΙΚΟ_30-06-2023.signed