Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων – βελτιώσεων θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 2023-24 μετά τις ενστάσεις

Μετά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΔΕ, επί των τοποθετήσεων με την Πράξη 18/27-6-2023, δεν προκύπτει μεταβολή στον Πίνακα των Οριστικών Τοποθετήσεων – Βελτιώσεων θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και ως εκ τούτου, παραμένει σε ισχύ ο πίνακας όπως καταρτίστηκε με την πράξη 17/20-6-2023 του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας (με ορθή επανάληψη ως προς τις ειδικότητες ΠΕ08 και ΠΕ89.01).

– Πίνακας εισήγησης Oριστικών τοποθετήσεων – Βελτιώσεων Γενικής 2023

Παράταση παραμονής εκπαιδευτικών σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης

Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η παραμονή στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησης παρατείνεται βάσει της συνημμένης απόφασης, έχουν υποχρέωση θερινής υπηρεσίας στα εν λόγω σχολεία.

– Απόφαση παράτασης παραμονής εκπαιδευτικών σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης

Ανάληψη υπηρεσίας στις 30/6/2023 των εκπαιδευτικών οι οποίοι πήραν μετάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας κατά το τρέχον έτος και παραμένουν στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, καθώς και των εκπαιδευτικών οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022–2023 και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πήραν μετάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας και δεν πήραν οριστική τοποθέτηση (παραμένουν στη διάθεση ΠΥΣΔΕ), καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ για το έτος 2022–2023 και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, την Παρασκευή 30/6/2023 θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα) στο ισόγειο.

Υπενθυμίζουμε ότι για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στις 30/6/2023 γίνεται δεκτή και με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην Δ.Δ.Ε. Αχαΐας με e-mail (mail@dide.ach.sch.gr με θέμα «Ανάληψη υπηρεσίας»).

Ενημέρωση Για Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφών 2023-2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και τις 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

******************************************************************************

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

******************************************************************************