Αποφάσεις Πρόσληψης & Τοποθέτησης – Διάθεσης αναπληρωτών της Πράξης: «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_ΜΑΡΚΟΥ_ΦΕΙΔΑΚΗ_ΨΧΡΛ46ΝΚΠΔ-56Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_ΜΑΡΚΟΥ_ΦΕΙΔΑΚΗ_Ψ0ΜΖ46ΝΚΠΔ-ΧΘ6