Νομοθεσία και Διευκρινίσεις σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών

Νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 226/27-10-2011) – “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015”

Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ τ.Α’ 167/30-09-1985) – “ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.”

“Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)” – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31-10-2011

“Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.” – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οικ. 2/78400/0022/14-11-2011

“Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α’/27-10-2011)” – ΥΠΔΒΜΘ, 134780/Δ2/30-11-2011

“Κατάταξη στους νέους βαθμούς – Αναγνώριση προϋπηρεσίας” – ΥΠΔΒΜΘ, Φ.361.4/94/142439/Δ1/12-12-2011

“Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του προσωπικού των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πτυχίο ΤΕΙ (Άρθρο 28 του ν. 4024/2011-ΦΕΚ 226 Α). ” – ΥΠΔΒΜΘ, 143531/Γ6/14-12-2011

“Διευκρινίσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄/27-10-2011)” – ΥΠΔΒΜΘ, 133315/Δ2/23-11-2011

Διαπιστωτικές πράξεις βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης με τον Ν.4024/2011

file icon doc

Διαπιστωτική πράξη μισθολογικής κατάταξης

Διαπιστωτική πράξη βαθμολογικής κατάταξης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενστάσεις ως προς τις παραπάνω πράξεις θα υποβάλλονται μόνο εγγράφως και αποκλειστικά υπηρεσιακώς μέσω των σχολείων.

Όλη η σχετική νομοθεσία και οι διευκρινίσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών, εδώ.

file icon doc Διαβιβαστικό

 

Περισσότερα

ΥΠΔΒΜΘ – Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

file icon doc

 

ΘΕΜΑ: «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011 με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» ορίζεται το πλαίσιο εκδρομών – μετακινήσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Σπουδών Δ.Ε., Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων. Με τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. παύει να ισχύει η αριθμ. 13324/Γ2/07-02-2006 Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για τους σχολικούς περιπάτους, τις εκπαιδευτικές εκδρομές (ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση όλων των τάξεων των σχολείων Δ.Ε. και πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης Λυκείων και της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ.), τις διδακτικές επισκέψεις  και τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων. Η Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδια για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων και τις μετακινήσεις-επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Το Τμήμα Β΄- Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες και το Τμήμα Β΄- Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων για τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις.

file icon doc έγγραφο file icon pdf ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία αναρτήσεις των προκηρύξεων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαθέσιμου συνδέσμου της ιστοσελίδας (Αιτήματα > Για ανάρτηση) και με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων θα διαπιστώνεται το ορθό της ανάρτησης, εντός 24 ωρών από την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος, στο σχετικό πεδίο της κεντρικής ιστοσελίδας (“Προκηρύξεις εκδρομών”).

Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας 2011-2012

 

Ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων μετάθεσης 2011-2012 για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας (από Περιοχή σε Περιοχή – ΣΜΕΑΕ – ΜΟΥΣΙΚΑ – ΚΕΔΔΥ)

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων,  να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι.

Για οποιοδήποτε ζήτημα επί των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους παραρτήματα της Δ/νσης (πρώην Γραφεία)  όπου υπέβαλλαν την αίτησή τους.

πίνακας από περιοχή σε περιοχή

πίνακας από περιοχή σε περιοχή ανακοινοποίηση

πίνακας από περιοχή σε περιοχή 2η ανακοινοποίση (Περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις των διορισμένων το 2010, σύμφωνα με την 12585/Δ2/03-02-2012 εγκύκλιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

πίνακας για ΚΕΔΔΥ  πίνακας για μουσικά  πίνακας για ΣΜΕΑΕ