Υπενθύμιση Διατάξεων για Προγραμματισμό Χορήγησης Μακροχρόνιων Αδειών Εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2023-2024

Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας, η  ισχύς των διατάξεων του άρθρου 125 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82) που ορίζουν την υποβολή το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2023 αίτησης χορήγησης μακροχρόνιων, πλέον των είκοσι (20) ημερών, αδειών που αφορούν σε χρονικό διάστημα εντός του σχολικού έτους 2023-2024.

Πληροφορίες:  Μπακαλούδη Ο., Τηλ.: 2610 465883

Σχετική είναι και η υπ’ αριθ. 50125/Ε3/4-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΓ4Ν46ΜΤΛΗ-0ΒΡ) εγκύκλιος.