Ενημέρωση για τη διαδικασία Β’ φάσης προσλήψεων Αναπληρωτών

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες  να ενημερώνονται από τη σελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας https://www.dide.ach.sch.gr  γιατί:

α)αναμένεται να εκδοθούν και ν’ αναρτηθούν σήμερα, 21-09-2020  οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών/τριών εκπ/κών

β)αναμένεται ν΄ αναρτηθούν τα κενά από τη ΔΔΕ Αχαΐας ώστε οι προσληφθέντες/είσες  εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν σχετική δήλωση προτίμησης σχολείων ανάλογα με την Πράξη (συννημένες), στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος». Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υπογεγραμμένη  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο mail@dide.ach.sch.gr.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι αναπληρωτές/τριες ΔΕΝ αποδεχτούν  ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ υποχρεούνται να στείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής αμέσως μόλις εκδοθεί η απόφαση πρόσληψής τους στο mail@dide.ach.sch.gr  συμπληρώνοντας τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση  περί μη αποδοχής πρόσληψης.

 γ) οι σχετικές αποφάσεις τοποθέτησης (ανά περιοχή και κλάδο πρόσληψης) θα   εκδοθούν  από την υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 23-09-2020.

δ)Οι προσληφθέντες/είσες θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης με τα απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συννημένα). Εάν ο αναπληρωτής/τρια ή ωρομίσθιος/α τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κατάληψη σχολείου) δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της».

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

1.Αλαφοδήμος Ε. 2610 465-889

2.Τσακού Ν. 2610 465-877

3.Πλέσσα Π. 2610 465-880

4.Αναγνωστοπούλου Ι. 2610 465-880

Συνημμένα:

  1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ-Γενικής-Παιδείας-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ_2020_ΔΔΕ_ΑΧΑΪΑΣ
  2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ-ΕΑΕ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ_2020_ΔΔΕ_ΑΧΑΪΑΣ
  3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ-ΕΕΠ-ΕΒΠ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ_2020_ΔΔΕ_ΑΧΑΪΑΣ
  4. Υπευθυνη-δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης
  5. Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών