Γνωστοποίηση ΚΥΑ

Ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος  Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3630 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-8-2020 ( Β’ 3630) της με αρ. πρωτ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452/31-8-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών».

Με την ανωτέρω απόφαση δίνονται οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διασποράς του κορωνοϊού. Παρακαλούνται τα ΕΠΑ.Λ. που υλοποιούν το “Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας” να φροντίσουν για την εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.​​

200904ΦΕΚ3630_2020