Ανάρτηση Κυρωμένου τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχ. Μονάδων της ΔΔΕ Αχαΐας, – Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Θέσης Διευθυντή/ντριας Σχ. Μονάδων της ΔΔΕ Αχαΐας

Μετά την κύρωση του τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/03-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β΄) Υ.Α με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», οι εγγεγραμμένοι/ες στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών/τριών, για τις  Σχολικές Μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)  αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που επιθυμούν, στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, (https://dide.ach.sch.gr/) ήτοι:

Από την Μ. Δευτέρα 10-04-2023  και ώρα 8:00 έως την Μ. Τρίτη 11-04-2023 και ώρα 23:59.

ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΝΤΩΝ_2023

6391_2023 ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΤΕΛΙΚΟΥ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΠΙΝΑΚΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ signed

Διαβίβαση Απόφασης Κύρωσης των Πινάκων Επιλογής των Διευθυντών/ντριών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Οι δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων για τα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων αποκλειστικά στις 10 – 11 Απριλίου 2023 (Μ. Δευτέρα- Μ. Τρίτη και ώρα 11.59).

Διαβίβαση Απόφασης Κύρωσης των Πινάκων επιλογής

90ΩΑ46ΜΤΛΗ-3ΕΘ_ απόφαση κύρωσης

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023

Η πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθώς και ο επικαιροποιημένος πίνακας μοριοδότησης των εκπαιδευτικών (όσων είναι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, όσων έχουν αιτηθεί βελτίωση και όσων εκπαιδευτικών μοριοδοτήθηκαν για την κρίση της υπεραριθμίας) θα αναρτηθούν την Τετάρτη 19/04/2023.

– Πρόσκληση δήλωσης χαρακτηρισμού υπεραριθμίας 2023
– Πίνακας χαρακτηρισμού υπεράρθμων 2023