Ανάρτηση κυρωμένου τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, μετά από επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Διευθυντή/ντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, για τοποθέτηση ως Διευθυντή/ντριας.

Μετά την κύρωση του τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αριθ. πρωτ.Φ.361.22/6/149788/Ε3/03-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β΄) Υ.Α με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Φ.361.22/65/86020/Ε3/01-08-2023 (ΦΕΚ4843,τ. Β’) οι εγγεγραμμένοι/ες στον πίνακα καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών/τριών, για τις Σχολικές Μονάδες – Γυμνάσιο Δάφνης Αχαΐας, Γενικό Λύκειο Δάφνης Αχαΐας και  Γυμνάσιο Ψωφίδας Αχαΐας – που επιθυμούν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ach.sch.gr  έως και την Παρασκευή 01-09-2023 και ώρα 12:00’.

14001_31-08-2023 ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΤΕΛΙΚΟΥ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΠΙΝΑΚΑ_ΠΡΟΣΚ_ΔΗΛ_ΠΡΟ.signed

ΕΝΤΥΠΟ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Κυρωμένος_Τελικός Πίνακας Επιλογης_Διευθυντών_μετά από επαναπροκήρυξη

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αιτούντων Απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 30/31-8-23

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ από Πέμπτη 31/08/2023 μέχρι Παρασκευή 01/09/2023 και ώρα 14:00

Τοποθ. εκπ αποσπασ. απο άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπ. εντος ΠΥΣΔΕ ΠΡ30