Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης προτίμησης σχολείων αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024

Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολείων από Παρασκευή 04/08/2023 μέχρι Πέμπτη 10/08/2023 και ώρα 11π.μ..
Τα λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας για Τοποθετήσεις θα αναρτηθούν μέχρι τη Δευτέρα 07/08/2023 το πρωί.

– Πρόσκληση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 04.08.23

Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/ντριών στο Γυμνάσιο Δάφνης Αχαΐας, στο Γενικό Λύκειο Δάφνης Αχαΐας και στο Γυμνάσιο Ψωφίδας Αχαΐας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους είτε ιδιοχείρως στο πρωτόκολλο της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ach.sch.gr συνοδευόμενη από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά,

από Παρασκευή 04 Αυγούστου 2023 έως και Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00΄,

για τις κενές θέσεις Διευθυντών/τριών των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας:

  1. Γυμνάσιο Δάφνης Αχαΐας
  2. Γενικό Λύκειο Δάφνης Αχαΐας και
  3. Γυμνάσιο Ψωφίδας Αχαΐας

Συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων προς ΔΔΕ Αχαΐας για την έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.).
  2. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας.
  3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.
  4. Ο Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).
  5. Η αριθμ. Φ.361.22/149788/Ε3/03-12-2022 (Β΄ 6141) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
  6. Η αριθμ. Φ.361.22/65/86020/Ε3/01-08-2023 (Β΄4843) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β΄ 6141) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
  7. 6ΧΕΥ46ΝΚΠΔ-ΟΓΟ_ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΔΕ _ ΑΧΑΪΑΣ